Úvod | Mapa stránek

Obec Vrábče

Znak

Kontakt

Ves - Na Návsi 33

Vrábče

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 250 512

E-mail: ou.vrabce@volny.cz

 

Úřední hodiny

ST 7:00-11:30 + 12:30-18:00

Novinky

Malé listy
občanů Vrábče

Poslední novinky
za březen a duben

Hlášení rozhlasu

Poslední hlášení rozhlasu:
Provozní doba kompostárny

Aktuality na email

Otevřeno každou

sobotu od 14 do 16 hodin

Úvod Zastupitelstvo Zasedani Úřední deska Povinné informace

Povinné informace

 

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

    Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven

    ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

 

3. Organizační struktura


4. Kontaktní údaje


5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet: 

    GE Money Bank, a.s. České Budějovice, č.ú.1900322544/0600

 

6. IČ: 00581941


7. DPH: Obec Vrábče není plátcem DPH


8. Dokumenty: Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce


9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky


12. Formuláře: 

      Obecní úřad Vrábče  nabízí  v úředních dnech a hodinách na podatelně

      formuláře: Žádost o poskytnutí informace

      Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

      řešíme na Obecním úřadě dle konkrétních okolností.
14. PředpisyObecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách

      na obecním úřadě a na úřední desce.


15. Úhrady za poskytování informací


16. Licenční smlouvyVzor návrhu licenční smlouvy

      Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Důvod a způsob založení
Obec Vrábče má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
- komu je žádost určena,
- jaká konkrétní informace je požadována,
- kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání
Způsob odvolání a jeho obsah:
- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 
O odvolání rozhoduje:
- zastupitelstvo obece - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 

PRINCIPY ČINNOSTI OBCE

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Vrábče rozhoduje:

Zákon č.410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ostatní zákonné normy
Usnesení zastupitelstva obce
Vyhlášky obce
Požární řád obce
Vyhláška o místním poplatku ze psů
Vyhláška o závazných částech územního plánu obce Vrábče
Pohřební řád

Vyhláška o odpadech

Sbírky zákonů, usnesení obecního zastupitelstva a vyhlášky obce jsou uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu v době úředních hodin.

 


POSTUPY A PRAVIDLA 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

1. Žádost je podána dne, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji činí.
3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti:
a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žadosti,
b) v případě, že požadovaná informace se nevztahuje k jeho osobnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Omezení ve zveřejňování informací:

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu, např.zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Ochrana utajovaných skutečností

(§ 7 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Je-li požadovaná informace v souladu se zákonem č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, označená za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, nebude taková informace poskytnuta.

Ochrana obchodního tajemství

(odst.1 § 9 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
1. Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství (§ 17 zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník), povinný subjekt ji neposkytne.

2.Při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

(§ 10 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů a daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace upravuje § 11 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
a) zdarma 1.hodina výkonu při vyhledávání a zpracování informací
b) 150,--Kč za každou další započatou hodinu
c) 1,--Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formát A4

d) 2,--Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formát A3 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Za rok 2000
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2000 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 29.3..2001
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2001

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2001 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 3.1.2002
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informacípodle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2002 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 7.1.2003
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2003

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2003 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 5.1.2004
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2004 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči dne, 4.1.2005
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2005 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 11. 1. 2006
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2006 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 2. 1. 2007
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2007 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 2. 1. 2008
František Ohrazda, starosta obce
 
Za rok 2008
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2008 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 5. 1. 2009
František Ohrazda, starosta obce
 
Za rok 2009
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Za rok 2009 byla obecnímu úřadu Vrábče podána jedna písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 166/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči 4.1.2010
František Ohrazda, starosta obce