Obec Vrábče

Znak

Kontakt

Ves - Na Návsi 33

Vrábče

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 250 512

E-mail: ou.vrabce@volny.cz

 

Úřední hodiny

ST 7:00-11:30 + 12:30-18:00

Novinky

Malé listy
občanů Vrábče

Poslední novinky
za září a říjen

Rezervace kurtu

Zde si můžete zarezervovat tenisový kurt na Zastávce

Aktuality na email

Otevřeno každou

sobotu od 14 do 16 hodin

Úvod Zastupitelstvo Zasedani Úřední deska Povinné informace

Povinné informace

 

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

    Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven

    ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

 

3. Organizační struktura


4. Kontaktní údaje


5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet: 

    GE Money Bank, a.s. České Budějovice, č.ú.1900322544/0600

 

6. IČ: 00581941


7. DPH: Obec Vrábče není plátcem DPH


8. Dokumenty: Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce


9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky


12. Formuláře: 

      Obecní úřad Vrábče  nabízí  v úředních dnech a hodinách na podatelně

      formuláře: Žádost o poskytnutí informace

      Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

      řešíme na Obecním úřadě dle konkrétních okolností.
14. PředpisyObecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách

      na obecním úřadě a na úřední desce.


15. Úhrady za poskytování informací


16. Licenční smlouvyVzor návrhu licenční smlouvy

      Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Důvod a způsob založení
Obec Vrábče má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
- komu je žádost určena,
- jaká konkrétní informace je požadována,
- kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Lhůty pro vyřízení žádosti
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání
Způsob odvolání a jeho obsah:
- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 
O odvolání rozhoduje:
- zastupitelstvo obece - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 

PRINCIPY ČINNOSTI OBCE

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Vrábče rozhoduje:

Zákon č.410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ostatní zákonné normy
Usnesení zastupitelstva obce
Vyhlášky obce
Požární řád obce
Vyhláška o místním poplatku ze psů
Vyhláška o závazných částech územního plánu obce Vrábče
Pohřební řád

Vyhláška o odpadech

Sbírky zákonů, usnesení obecního zastupitelstva a vyhlášky obce jsou uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu v době úředních hodin.

 


POSTUPY A PRAVIDLA 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

1. Žádost je podána dne, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji činí.
3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti:
a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žadosti,
b) v případě, že požadovaná informace se nevztahuje k jeho osobnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Omezení ve zveřejňování informací:

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu, např.zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Ochrana utajovaných skutečností

(§ 7 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Je-li požadovaná informace v souladu se zákonem č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, označená za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, nebude taková informace poskytnuta.

Ochrana obchodního tajemství

(odst.1 § 9 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
1. Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství (§ 17 zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník), povinný subjekt ji neposkytne.

2.Při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem anebo nakládání s majetkem těchto subjektů, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

(§ 10 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů a daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace upravuje § 11 zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
a) zdarma 1.hodina výkonu při vyhledávání a zpracování informací
b) 150,--Kč za každou další započatou hodinu
c) 1,--Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formát A4

d) 2,--Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formát A3 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Za rok 2000
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2000 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 29.3..2001
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2001

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2001 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 3.1.2002
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informacípodle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2002 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 7.1.2003
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2003

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2003 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 5.1.2004
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2004 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči dne, 4.1.2005
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2005 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 11. 1. 2006
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2006 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 2. 1. 2007
František Ohrazda, starosta obce

Za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2007 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 2. 1. 2008
František Ohrazda, starosta obce
 
Za rok 2008
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Za rok 2008 nebyly Obecnímu úřadu Vrábče podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči, dne 5. 1. 2009
František Ohrazda, starosta obce
 
Za rok 2009
Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Za rok 2009 byla obecnímu úřadu Vrábče podána jedna písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 166/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ve Vrábči 4.1.2010
František Ohrazda, starosta obce